§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem serwisu jest Radio-Net Łukasz Kuźmiński z siedzibą w Strzelinie przy ul. Krótkiej 3, 57-100 Strzelin, NIP: 9141494598, REGON: 020460855. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych dyskach lub serwerach.
 2. W celu poprawnego rozumienia terminów zawartych w Regulaminie, stosujemy słowniczek pojęć wykorzystanych w niniejszym dokumencie:
  1. Właściciel / Administrator – osoba lub osoby bezpośrednio odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie portalu oraz za zamieszczane na nim treści.
  2. Użytkownik – każdy podmiot (osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) lub osoba odwiedzająca portal lub korzystająca z jego usług.
  3. Baza danych – zbiór danych zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, zapewniający informacje niezbędne do funkcjonowania portalu oraz usług z mim związanych. W bazie danych znajdują się informacje o użytkownikach, ich opinie, treści poszczególnych działów oraz materiały graficzne.
 3. Dla łatwiejszego odbioru Regulaminu serwisu termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”, a  termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych użytkowników. Dane osobowe podawane w procesie zapytań zamieszczonych w formularzach zgłoszeniowych, rejestracji i składania zamówień są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Tak samo traktowane są dane osób biorących udział w dyskusjach – zostawiających komentarze pod artykułami, aktualnościami i innymi wpisami.

§ 2. Administracja danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, login, numer telefonu, adres IP.
 2. Usługodawca jest także administratorem danych osób korzystających z usług sklep, a także osób biorących udział w dyskusjach na temat produktów. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. zgody wyrażonej przez Ciebie podczas zapisywania się do biuletynu,
   2. zgody wyrażonej przez Ciebie podczas zapisywania się na warsztaty lub szkolenia.
 3. Każda osoba, której dane posiadamy (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@rdnet.pl.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 6. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 9. Jednocześnie informujemy, że wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 10. Dane osobowe przetwarzają wyłącznie osoby upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§ 3. Pliki cookies

 1. Strona www.rdnet.pl używa plików cookies (z ang. ciasteczek). Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookies przez stronę www.rdnet.pl znajdziesz w Polityce prywatności.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Nie odpowiadamy za zdarzenia i wydarzenia, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy użytkownikami i to bez względu na ich przyczyny.
 2. Portal nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez użytkowników lub informacji o użytkownikach udostępnianych przez nich innym użytkownikom.
 3. Wszystkie pytania odnośnie funkcjonowania portalu i zauważonych nadużyć, należy kierować na adres mailowy: biuro@rdnet.pl.
 4. Mamy prawo do zmiany treści regulaminu, bez potrzeby informowania użytkowników o przyczynie zmiany. Jeśli użytkownik nie zgłosi sprzeciwu w terminie 14 dni od daty ogłoszenia, uznaje się, że zaakceptował wprowadzone zmiany.

Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2019r.